Наш опрос

Были ли Вы донором крови?

Никогда не сдавал(а) кровь
Нет, у меня противопоказания
Да, однократно
Да, многократно
Хочу сдать, но не знаю как


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 432
Комментарии: 0

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
Grupes efektyvumo veiksniai
Психология

Vilniaus universiteto
              Filosofijos fakulteto
             Psichologijos specialyb?s
               II kurso student?s
               Viktorijos Savko              Kursinis darbas. Tema:


             Grup?s efektyvumo veiksniai


                        Darbo vadovas: v.a. V.Lepe?ka                  Vilnius
                      2000   Turinys

    1. ?vadas
                          3
    2. Darbo grup?s samprata
                    4
    3. Efektyvios grup?s charakteristikos
                  5
    4. Efektyvios grup?s vadovo charakteristikos
               8
    5. Grup?s formavimosi prie?astys
                  9
    6. Grup?s efektyvumo veiksniai:
       1)  Individ? charakteristikos
                12
         2)  Grup?s charakteristikos

                     a) grup?s sud?tis
                          13
                     b) grup?s strukt?ra
                         15
              3)  Grup?s atmosfera
                        19
      8. Reziume
                        24
        9. Literat?ra
                           25   ?vadas

    Istorija rodo, kad dirbanti komanda n?ra dirbtinas rei?kinys.
  ?mogus kaip socialin? b?tyb? siekia sukurti grup? ir ?silieti ? j?,
  kad jaust?si patogiau ir saugiau. Grup?s egzistuoja visur: futbolo
  komandos, architektai, dirbantys vien? bendr? projekt?, darbinink?
  art?l? gamykloje, pagaliau, ?eima.
    ?iandieniniose diskusijose apie organizacijas vis da?niau kalbama
  apie darbo grupes ir komandas. Kai kurie ekspertai teigia, jog
  efektyviam firm? egzistavimui reikalingos ma?os darbo grup?s, kurios
  u?tikrina veiklos ?vairov?. Darbo grup?s vaidina svarb? vaidmen? taip
  vadinamojoje vadybos transformacijoje (Walton, 1985). Pasak Hackman
  (1986), ateityje organizacija remsis nari? sav?s valdymu.
    Grup?s faktoriai ne vis? laik? buvo pripa??stami organizacij?
  teoretik?. Analiz? ir d?mesys buvo nukreipti ? formaliai apibr??tas
  ir valdybos pripa?intas grupes. Tuomet neformalios grup?s ?taka yra
  visaapimanti ir atlieka gyvybi?kai svarb? vaidmen? organizacijoje.
     Neformalios grup?s egzistuoja vis? tip? organizacijose, jos
  nustato ir ?tvirtina savus elgesio ir darbo na?umo standartus. Yra
  ?inoma, kad bendradarbiavimo tarp formali? ir neformali? grupi?
  pasekm? veda prie darbo na?umo padid?jimo bei praleidin?jim? ir darbo
  j?gos tekamumo suma??jimo, o tai yra bet kurios valdybos tikslas.
  Tam, kad pasiekt? efektyvios grup?s auk?tybi?,  reikia i?nagrin?ti
  ?vairius grup?s aspektus, jos galimybes ir apribojimus, faktorius,
  ?takojan?ius grup?s efektyvum?.    Darbo grup?s samprata

     S?vok? ''grup?'' mes suprantame kaip 'tam tikras ?moni? skai?ius,
  kurie reguliariai s?veikauja ir bendrauja tarpusavyje ir laiko save
  ka?kokia i?siskirian?ia nuo kit? bendruomene.
     Grup?s nariai sukuria bendras normas, pasiskirsto tarpusavyje
  roles ir bendradarbiauja  siekiant  bendr?  tiksl?'  (P.Deziel,
  U.Mc'Ranian, 1993). Kalbant apie organizacijas, darbuotoj? grup?s,
  arba komandos (workteam) s?voka suprantama kaip 'santykinai nedidel?
  nepriklausom? individ? grup?, kur nariai pasiskirsto tarpusavyje
  atsakomyb? u? darbo rezultatus ir pasekmes savo organizacijai.
  Komandos savo darbo eigoje paruo?ia ir i?vysto darbo stimul?, krypt?
  ir atsakomyb? siekiant ai?kiai nubr??to tikslo' (E.Sundstrom et al.,
  1990).
     J.R.Katzenbach ir D.K.Smith nuomone, reikia skirti dirban?ias
  grupes nuo komand?: ' Komandos esm? yra bendroje atsakomyb?je: be jos
  grup? dirba kaip tam tikras skai?ius individ?, su ja grup? tampa
  stiprus kolektyvinio darbo vienetas.Tod?l darbo grup?s na?umas -

Дополнительно по данной категории

25.07.2010 - Эмоции и язык
26.04.2010 - Эмоции
26.04.2010 - Эмоции
26.04.2010 - Эмоции в жизни человека
26.04.2010 - Эмоции и способы управления ими
26.04.2010 - Эмоции и чувства
26.04.2010 - Эмоции и чувства
26.04.2010 - Эмоции: функции и особенности их проявления
26.04.2010 - Эмоционально-чувственные и волевые психические процессы

Кабинет пользователя

Здравствуйте,
Гость
Регистрация или входРегистрация или вход
Забыли пароль?Забыли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100


The release is prepared by Med4Net.ru